Polityka prywatności

Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, wpisana do CEIDG, NIP: 9491577540, REGON: 017500962.

Terminy opisane w niniejszym dokumencie wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu „Prawocodnia.pl”, dostępnym tutaj: www.prawocodnia.pl, chyba że co innego wynika z poniższych postanowień. Niniejsza Polityka dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Usług Administratora.

Kontakt do osoby w sprawie Państwa danych osobowych i ich zasad ich przetwarzania. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora prosimy kontaktować się mailowo: pod adresem e-mail: sekretariat@dja-legal.pl lub korespondencyjnie na adres: M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. dane obejmujące: login, adres email, telefon oraz imię i nazwisko – zapewnienia dostępu do usług Serwisu wymagających założenia Konta; prowadzenie Konta w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika),
 2. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko – w związku z zamiarem zawarcia Umowy, a następnie dodatkowo: adres, NIP (dotyczy klientów dokonujących zakupów Usług na rzecz firmy), dane dotyczące zawartej Umowy, w tym dane dot. rachunku bankowego – w celu dokumentowania faktu zawarcia i w celu wykonania Umowy, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; wykonania obowiązków prawnopodatkowych dotyczących zawartej umowy; – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. adres email, telefon, adres oraz imię i nazwisko – dla potrzeb statystycznych oraz związanych z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym dla potrzeb ewidencjonowania zgłoszeń odnoszących się do ewidencjonowania sprzeciwów zgłaszanych na podstawie niniejszego Regulaminu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora),
 4. dane obejmujące: adres email, telefon oraz imię i nazwisko w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora); UWAGA: osoba, której dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, ma prawo wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania. Po doręczeniu sprzeciwu dalsze przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego zostanie zaniechane.
Przetwarzanie danych w związku z korzystaniem z Serwisu
 1. W związku z korzystaniem przez Państwa z Usług w naszym Serwisie, Administrator zbiera Państwa dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych Usług.
 2. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Serwisu wymaga założenia przez Państwa Konta.
 3. Mogą Państwo założyć Konto w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego (w formularzu oznaczono dane wymagane do założenia Konta oraz dane, których podanie jest dobrowolne) – wtedy przetwarzamy dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Przeglądanie ogólnodostępnych treści Serwisu nie wymaga założenia Konta. Przed udostępnieniem treści do czytania Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenia zgody na przetwarzanie Ciasteczek (ang.: Cookies).
Pliki cookies

W każdej chwili udzielimy Państwu dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Państwa niepokój.

Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przechowuje informacje na temat Państwa danych osobowych przez czas potrzebny do osiągnięcia wyznaczonego celu lub zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności przez okres przedawnienia roszczeń, a w przypadku przetwarzania danych na potrzebny marketingu bezpośredniego – do czasu wyrażenia sprzeciwu. Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane
 1. Z uwagi na pozyskiwania Państwa danych osobowych Administrator informuje, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych i sprostowania swoich danych osobowych oraz do ich przenoszenia; usunięcia danych osobowych, z zastrzeżeniem ograniczeń, jakie dopuszcza w tym zakresie RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych na potrzeby marketingu, cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 2. Administrator wskazują, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu
  ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu Administrator wyjaśnia, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na
  podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Państwa szczególną sytuacją. Muszą Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że: istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Państwa interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 4. Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu
  zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 5. Swoje uprawnienia mogą Państwo zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl lub wysłanie informacji pisemnej na adres: M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14.
 6. Powyższe informacje mogą zostać wysłane do Państwo również drogą mailową (automatyczna informacja) bezpośrednio po tym jak założycie Konto w Serwisie lub
  zamówicie usługę za pośrednictwem Serwisu.
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obwiązującym prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; fax: 22 531-03-01.

Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie zmian do Polityki Prywatności, będą one opublikowane na stronie Serwisu www.prawocodnia.pl
 3. Niniejsza wersja Polityki Prywatności została opublikowana i obowiązuje od dnia 1 lipca 2022r. do dnia jej zmiany.

Skontaktuj się z nami