Odzyskaj płynność finansową!

Pomożemy zredukować zadłużenie i wyjść na prostą!

Restrukturyzacja firmy/ Restrukturyzacja małych gospodarstw

Nasza kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z restrukturyzacją firmy, w tym restrukturyzacją małych gospodarstw.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr licencji 1616) mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Pomagamy firmom uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Prowadzimy:

Co może zyskać Twoja firma/małe gospodarstwo dzięki restrukturyzacji?

Nie zwlekaj! Skorzystaj z naszych kompetencji licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego! 

sekretariat@dja-legal.pl

691 056 465

Poniżej coś do poczytania na temat nowych możliwści, jakie da Ci postępowanie o zatwierdzenie układu:

Ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw (dalej będziemy ją nazywać jako „Ustawa”) która weszła w życie z dniem 1 grudnia 2021 roku znowelizowała przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne (dalej będziemy je nazywać jako „Prawo Restrukturyzacyjne”).

Przepisy zmodyfikowały m. in. postępowanie o zatwierdzenie układu (nazywane dalej jako „PZU”), które szczególnie Ci polecamy, jeśli chcesz zrobić szybką restrukturyzację małego gospodarstwa.

W dużej mierze wykorzystane zostały główne założenia uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu (nazywanego dalej jako „UPR”), o którym słyszałaś/eś zapewne jako „restrukturyzacja – COVIDówka”. W pandemii było ono najchłętniej wybieranym przez dłużników rodzajem postępowania restrukturyzacyjnego.

Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu po zmianach wprowadzonych Ustawą?

I etap – to podpisanie umowy z nadzorcą układu

Aby w ogóle zainicjować PZU, należy zawrzeć umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnić funkcję nadzorcy układu.

Chętnie będziemy Twoim doradcą restrukturyzacyjnym – mamy licencję nr 1616.

Istotnym novum wprowadzonym przez ustawodawcę jest obowiązek nadzorcy układu założenia i prowadzenia akt w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe po ustaleniu dnia układowego.

II etap – to ustalenie dnia układowego

Niezwłocznie po rozpoczęciu przez nadzorcę układu pełnienia swojej funkcji, należy dokonać ustalenia dnia układowego. Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego będzie mogło nastąpić dopiero po sporządzeniu przez nadzorcę układu spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz wstępnego planu restrukturyzacyjnego. Tym samym, ustawodawca zdecydował się odejść od wymogu opracowania propozycji układowych przed złożeniem wniosku o publikację obwieszczenia, który obowiązuje w UPR. Publikacja obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego nie jest warunkiem koniecznym do prowadzenia PZU, albowiem w dalszym ciągu Prawo Restrukturyzacyjne umożliwia zawarcie układu w PZU, jednakże bez ochrony Dłużnika przed działaniami windykacyjnymi ze strony wierzycieli.

W odróżnieniu od UPR, w PZU nie ma formalnego otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Pozbawia to praktycznych problemów wynikających z różnicy pomiędzy dniem układowym, a dniem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, stanowiącego dzień formalnego otwarcia postępowania.

III etap – to zbieranie głosów przez nadzorcę układu

Kolejnym etapem postępowania jest zbieranie głosów wierzycieli przez nadzorcę układu. W postępowaniach o zatwierdzenie układu zainicjowanych po 1 grudnia 2021 roku wierzyciele oddają głos za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w którym nadzorca układu zamieszcza kartę do głosowania. Z UPR zaczerpnięto regulację, wedle której nadzorca układu może również zwołać zgromadzenie wierzycieli, w celu głosowania nad układem. Przebieg zgromadzenia wierzycieli powinien zostać utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postepowanie sądowe Po stwierdzeniu przyjęciu układu przez nadzorcę układu, dłużnik zobligowany jest do złożenia wniosku o zatwierdzenie układu. Jedyną ingerencją sądu restrukturyzacyjnego w toku postępowania o zatwierdzenie układu jest konieczność rozpatrzenia przez sąd wniosku o zatwierdzenie układu i wydanie postanowienie o zatwierdzenie układu bądź o odmowie jego zatwierdzenia.

WAŻNE! Na mocy nowelizacji to nadzorca układu zbiera głosy. W poprzednio obowiązującym stanie prawnym, dłużnik zbierał głosy wierzycieli.

Poniżej istotne zmiany obowiązujące od 1 grudnia 2021 roku, o które najczęściej pytacie, aby zrestrukturyzować małe gospodarstwo:

Kiedy dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego przez nadzorcę układu jest niedopuszczalne?

Dokonanie obwieszczenia jest niedopuszczalne, jeżeli w ciągu ostatnich dziesięciu lat Dłużnik prowadził PZU, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, albo w ciągu ostatnich dziesięciu lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjnego prowadzone wobec Dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą wierzycieli. W tej sytuacji nadzorca układu odmawia dokonania obwieszczenia. Na odmowę dokonania obwieszczenia Dłużnikowi przysługuje skarga do sądu restrukturyzacyjnego, o czym nadzorca układu powinien pouczyć Sąd.

UWAGA! W doktrynie funkcjonuje stanowisko, iż możliwym jest dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego nawet jeśli w ciągu ostatnich 10 lat Dłużnik prowadził UPR, a to z uwagi na fakt, że w UPR nie funkcjonowało obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Jak długo trwa PZU?

Cztery miesiące od dnia dokonanego obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Jeżeli Dłużnik nie złoży do sądu wniosku o zatwierdzenie układu w tym terminie, skutki obwieszczenia wygasają z mocy prawa.

Czy dłużnikowi przysługuje ochrona przeciwegzekucyjna w toku PZU?

W toku PZU Dłużnik korzysta z ochrony przeciwegzekucyjnej od dnia dokonania obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego do dnia prawomocnego umorzenia postępowania w przedmiocie rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu albo zakończenia postępowania o zatwierdzenie układu. Zakres ochrony Dłużnika jest analogiczny jak w postępowaniu sanacyjnym, albowiem obejmuje zakaz prowadzenia postępowań egzekucyjnych dotyczących zarówno wierzytelności objętych układem jak i nieobjętych układem. Co więcej, istnieje możliwość uchylenia zajęć dokonanych w postępowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczającym. Z kolei postępowania egzekucyjne wszczęte przed obwieszczeniem o ustaleniu dnia układowego powinny zostać zawieszone. Ustawodawca zatem usunął jedną z największych niedoskonałości UPR, często uniemożliwiającej przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Czy i jakie umowy można wypowiedzieć dłużnikowi w toku postępowania o zatwierdzenie układu?

W toku nowego PZU dłużnik będzie chroniony przed wypowiedzeniem umów. Zakaz obejmuje tak jak dotychczas m.in. umowę najmu, dzierżawy  lokalu lub nieruchomości, w których prowadzone jest przedsiębiorstwo Dłużnika, umowę kredytu, pożyczki, ubezpieczeń, licencji, a także zgodnie z zmianami wprowadzonymi Ustawą inne umowy o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa Dłużnika, których spis sporządza nadzorca układu. W konsekwencji o klasyfikacji umów, których stroną jest dłużnik do tej kategorii decyduje nadzorca układu.

Czy na objęcie układem potrzebna jest zgoda wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo na mieniu dłużnika?

Ustawodawca zastosował rozwiązanie z UPR, gdzie do objęcia układem wierzyciela zabezpieczonego rzeczowo nie jest potrzebna jego zgoda. Wystarczy, aby Dłużnik przedstawił wierzycielowi propozycje układowe przewidujące pełne zaspokojenie w terminie określonym w układzie, jego wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi albo przewidujące zaspokojenie w stopniu nie niższym od tego, jakiego można się spodziewać w przypadku dochodzenia zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Ci nieco, jak może wyglądać szybka restrukturyzacja firmy, małego gospodarstwa.

A teraz czas na działanie – skontaktuj się z nami i zacznij cieszyć się życiem!