„Zwycięskie wojsko nie rusza do bitwy, dopóki nie ma zapewnionych warunków do zwycięstwa”.

Sun Zi „Sztuka wojenna – cz. 1”

Powierz nam problemy prawne, a my zapewnimy Ci spokojny sen!

Procesy sądowe dlatego, że ...

… są jedną z najważniejszych specjalizacji mojej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu. Mając świadomość wysokich wymogów formalnych i częstych zmian przepisów proceduralnych, każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach obejmujących:

 • postępowania w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta
 • procesy z zakresu prawa gospodarczego – w tym sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • procesy sądowe dotyczące prawa pracy – obejmują reprezentowanie pracodawców a także pracowników w procesach pracowniczych, w tym o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o niewypłaconą premię
 • procesy sądowe dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego – należą do nich głównie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prawo pracy dlatego, że ...

… od 1999 r. doradzamy działom HR i prowadzimy procesy sądowez zakresu m.in. prawa pracy

W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi doradztwa od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, w tym m.in:

 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę zatrudnienia pracownika
 • pomagamy skonstruować ofertę zatrudnienia tak, aby nie naruszyć zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji
 • piszemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazach konkurencji, umowy o powierzeniu mienia pracownikowi,
 • przygotowujemy umowy z prawami autorskimii dokumentacje do ich rozliczenia
 • opracowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulaminy świadczeń socjalnych, procedury antymobbingowe w firmie, regulaminy pracy zdalnej
 • wdrażamy procedury zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowujemy w tym zakresie strategie i wszelkie dokumenty
 • kadrze kierowniczej pomagamy w zakresie przygotowywania, negocjowania, zabezpieczania kontraktów menedżerskich wraz z doradztwem w tym zakresie
 • weryfikujemy i tworzymy harmonogramy czasu pracywe wszystkich systemach czasu pracy
 • przygotowujemy dokumenty związane z ochroną danych osobowych pracownika
 • uczestniczymy w negocjowaniu układów zbiorowych i pakietów społecznych, prowadzimy procesy restrukturyzacji pracowniczej od doboru taktyki przez firmę, poprzez uzgodnienia z organizacjami związkowymi, aż do przygotowania wszelkiej dokumentacji wraz z jej wdrożeniem
 • świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu dialogu ze związkami zawodowymi
 • zapewniamy audyty dotyczące np. rozliczania czasu pracy czy weryfikacji obowiązujących w firmie wzorów dokumentów pracowniczych (umów, regulaminów) pod kątem zabezpieczeń na wypadek ewentualnych roszczeń w procesach sądowych 

Ochrona i doradztwo dla członków zarządów dlatego, że ...

… zabezpieczyliśmy setki kontraktów menedżerskich Prezesów, Wceprezesów i Członków Zarządu!

Pełnienie funkcji członka zarządu to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność!

Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za własne decyzje, jak również za działania i zaniechania podwładnych.

Praktyka pokazuje, że nieznajomość sposobów zabezpieczeń przyczynia się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu.

Kancelaria wdraża rozwiązania prawne i reprezentuje członków zarządu w zakresie:

 • przygotowania poprawnej i bezpiecznej uchwały o powołaniu do spółki
 • przygotowania kontraktu menedżerskiego dla członka zarządu zawierającego zapisy zmniejszające ryzyko odpowiedzialności
 • opracowania zakazu konkurencji zapewniającego wypłatę na wypadek odejścia ze spółki
 • opracowania bezpiecznych zapisów o premii dla członka zarządu
 • opracowania regulaminu zarządu zabezpieczającego członków zarządu,
 • wsparcia w prowadzeniu i przygotowaniu posiedzeń zarządu od a do z
 • doradztwa na rzecz członków zarządu związanego z odpowiedzialnością osobistą i majątkową
 • tworzenie kompleksowej strategii obrony, w tym gromadzenie i ocena materiału dowodowego
 • sporządzania, opiniowania i negocjacji umów handlowych w celu wprowadzenia rozwiązań bezpiecznych dla podmiotu i członków zarządu
 • przygotowania opinii prawnych będących wsparciem do podejmowania strategicznych decyzji
 • umów i sporów pomiędzy członkiem zarządu a spółką
 • analizy i doradztwa prawnego, w tym audytu prawnego i audytu compliance, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej
 • doradztwa prawnego dot. odpowiedzialności za decyzje biznesowe oraz za działania na szkodę spółki
 • doradztwa prawnego dot. obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym
 • reprezentacji w procesach sądowych cywilnych, a także za zobowiązania względem wierzycieli spółki  lub za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

Obsługa korporacyjna dlatego, że ...

… obsługujemy największych i mamy ogromne doświadczenie.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności korporacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym przy wyborze optymalnej formy prawnej. Pomagamy przy tworzeniu, rejestracji i w późniejszym prowadzeniu działalności tak spółek, jak i fundacji, podmiotów leczniczych, samorządow zawodowych. 

Zakres spraw korporacyjnych w którym świadczymy pomoc obejmuje w szczególności:

 • tworzenie i rejestracjęt
 • obsługę organów spółek (w szczególności walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, w tym przygotowywanie projektów uchwał, zawiadomień i protokołów; projektów regulaminów zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów)
 • obsługę transakcji sprzedaży akcji lub udziałów
 • doradztwo przy zawieraniu umów wspólników lub akcjonariuszy w zakresie ich wzajemne relacje
 • obsługę transakcji dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Po transakcjach, doradzamy przy restrukturyzacji nabytego podmiotu lub przejętego przedsiębiorstwa.

Kancelaria posiada też wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych  obejmujące m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw pacjenta
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych
 • występowanie w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z błędami medycznymi
 • problematykę ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia

Umowy handlowe krajowe i międzynarodowe dlatego, że ...

… za nami tysiące wynegocjowanych, opracowanych czy zaopiniowanych umów w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Służymy pomocą w zakresie wszelkich typów umów w zawieranych w ich działalności. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektu umowy lub wprowadzenie zmian.

W razie potrzeby sporządzamy opinie, uczestniczymy w negocjacjach oraz pomagamy w prawidłowym zawarciu umowy. Przygotowujemy też stosowne zabezpieczenia umów.

Weryfikując, sporządzając umowy w obrocie międzynarodowym wykorzystujemy Międzynarodowe Reguły Handlu, w tym Incoterms określające warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Korzystamy z zasad prawa kontraktowego w prawie anglosaskim (w tym m.in.: w systemie prawa common law) oraz w prawie romańsko-germańskim.

Spory wspólników i konflikty w grupach kapitałowych dlatego, że ...

… zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w przypadku sporów wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu a także spółek działających w grupach kapitałowych.

Długotrwałe procesy sądowe pochłaniają czas i pieniądze. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy. Realnie ocenimy sytuację wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, doprowadzimy do próby zakończenia konflikty bez procesu sądowego na zasadzie win-win.

Restrukturyzacja firmy dlatego, że ...

… nasza kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z restrukturyzacją firmy.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Pomagamy firmom uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Upadłość przedsiębiorcy i konsumenta dlatego, że ...

… jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy ale także syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Prowadzenie firmy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, którego skutkiem mogą być gorsze od zaplanowanych wyniki, nieplanowane straty czy wręcz niewypłacalność.

Jeśli ziści się najczarniejszy scenariusz, to niezależnie od zasad reprezentacji w Twojej spółce, musisz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie oglądają się na innych członków zarządu którzy np. nie chcą podpisać wniosku. W tym przypadku nie stosujemy zasad dotyczących reprezentacji łącznej.

Jeśli pomimo niewypłacalności firmy, nie złożysz wniosku o ogłoszenie upadłości narażasz się na odpowiedzialność – kładziesz na szali majątek prywatny.

Mając licencję doradcy restrukturyzacyjnego możemy wykonać dla Ciebie czynności syndyka, który pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego.