„Zwycięskie wojsko nie rusza do bitwy, dopóki nie ma zapewnionych warunków do zwycięstwa”.

Sun Zi „Sztuka wojenna – cz. 1”

Powierz nam problemy prawne, a my zapewnimy Ci spokojny sen!

Procesy sądowe dlatego, że ...

… są jedną z najważniejszych specjalizacji mojej Kancelarii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu sporów wszechstronnie oceniamy ryzyko każdego sporu. Mając świadomość wysokich wymogów formalnych i częstych zmian przepisów proceduralnych, każdy proces traktujemy indywidualnie, według najwyższych standardów obowiązujących profesjonalnych pełnomocników i obrońców. Rzetelnie informujemy o szansach pozytywnego zakończenia sprawy, aby Klient mógł podjąć przemyślaną decyzję o wdaniu się w spór lub o innej formie jej zakończenia. Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe jest gwarancją poprawności i rzetelności w opracowywaniu strategii i prowadzeniu procesu.

Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w licznych postępowaniach obejmujących:

 • postępowania w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu błędów medycznych i naruszenia praw pacjenta
 • procesy z zakresu prawa gospodarczego – w tym sprawy o zapłatę, nieuczciwą konkurencję, niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • procesy sądowe dotyczące prawa pracy – obejmują reprezentowanie pracodawców a także pracowników w procesach pracowniczych, w tym o odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, za nierówne traktowanie, za stosowanie mobbingu, z zakazu konkurencji, o niewypłacone wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, o niewypłaconą premię
 • procesy sądowe dotyczące szeroko rozumianego prawa cywilnego – należą do nich głównie sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, sprawy o ochronę dóbr osobistych

Prawo pracy dlatego, że ...

… od 1999 r. doradzamy działom HR i prowadzimy procesy sądowez zakresu m.in. prawa pracy

W zakresie prawa pracy, Kancelaria świadczy usługi doradztwa od zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem, w tym m.in:

 • pomagamy wybrać najkorzystniejszą formę zatrudnienia pracownika
 • pomagamy skonstruować ofertę zatrudnienia tak, aby nie naruszyć zasad równego traktowania i zakazu dyskryminacji
 • piszemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazach konkurencji, umowy o powierzeniu mienia pracownikowi,
 • przygotowujemy umowy z prawami autorskimii dokumentacje do ich rozliczenia
 • opracowujemy regulaminy pracy, regulaminy wynagrodzeń, regulaminy świadczeń socjalnych, procedury antymobbingowe w firmie, regulaminy pracy zdalnej
 • wdrażamy procedury zwolnień indywidualnych i grupowych, przygotowujemy w tym zakresie strategie i wszelkie dokumenty
 • kadrze kierowniczej pomagamy w zakresie przygotowywania, negocjowania, zabezpieczania kontraktów menedżerskich wraz z doradztwem w tym zakresie
 • weryfikujemy i tworzymy harmonogramy czasu pracywe wszystkich systemach czasu pracy
 • przygotowujemy dokumenty związane z ochroną danych osobowych pracownika
 • uczestniczymy w negocjowaniu układów zbiorowych i pakietów społecznych, prowadzimy procesy restrukturyzacji pracowniczej od doboru taktyki przez firmę, poprzez uzgodnienia z organizacjami związkowymi, aż do przygotowania wszelkiej dokumentacji wraz z jej wdrożeniem
 • świadczymy pomoc prawną w prowadzeniu dialogu ze związkami zawodowymi
 • zapewniamy audyty dotyczące np. rozliczania czasu pracy czy weryfikacji obowiązujących w firmie wzorów dokumentów pracowniczych (umów, regulaminów) pod kątem zabezpieczeń na wypadek ewentualnych roszczeń w procesach sądowych 

Ochrona i doradztwo dla członków zarządów dlatego, że ...

… zabezpieczyliśmy setki kontraktów menedżerskich Prezesów, Wceprezesów i Członków Zarządu!

Pełnienie funkcji członka zarządu to nie tylko prestiż, ale także ogromna odpowiedzialność!

Jest ona o tyle szczególna, że członkowie zarządu odpowiadają prywatnym majątkiem zarówno za własne decyzje, jak również za działania i zaniechania podwładnych.

Praktyka pokazuje, że nieznajomość sposobów zabezpieczeń przyczynia się do kłopotów prawnych i finansowych członków zarządu.

Kancelaria wdraża rozwiązania prawne i reprezentuje członków zarządu w zakresie:

 • przygotowania poprawnej i bezpiecznej uchwały o powołaniu do spółki
 • przygotowania kontraktu menedżerskiego dla członka zarządu zawierającego zapisy zmniejszające ryzyko odpowiedzialności
 • opracowania zakazu konkurencji zapewniającego wypłatę na wypadek odejścia ze spółki
 • opracowania bezpiecznych zapisów o premii dla członka zarządu
 • opracowania regulaminu zarządu zabezpieczającego członków zarządu,
 • wsparcia w prowadzeniu i przygotowaniu posiedzeń zarządu od a do z
 • doradztwa na rzecz członków zarządu związanego z odpowiedzialnością osobistą i majątkową
 • tworzenie kompleksowej strategii obrony, w tym gromadzenie i ocena materiału dowodowego
 • sporządzania, opiniowania i negocjacji umów handlowych w celu wprowadzenia rozwiązań bezpiecznych dla podmiotu i członków zarządu
 • przygotowania opinii prawnych będących wsparciem do podejmowania strategicznych decyzji
 • umów i sporów pomiędzy członkiem zarządu a spółką
 • analizy i doradztwa prawnego, w tym audytu prawnego i audytu compliance, w zakresie zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej
 • doradztwa prawnego dot. odpowiedzialności za decyzje biznesowe oraz za działania na szkodę spółki
 • doradztwa prawnego dot. obowiązków związanych z postępowaniem upadłościowym
 • reprezentacji w procesach sądowych cywilnych, a także za zobowiązania względem wierzycieli spółki  lub za niezgłoszenie w terminie wniosku o upadłość

Obsługa korporacyjna dlatego, że ...

… obsługujemy największych i mamy ogromne doświadczenie.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszelkiego rodzaju czynności korporacyjnych dotyczących spółek prawa handlowego, w tym przy wyborze optymalnej formy prawnej. Pomagamy przy tworzeniu, rejestracji i w późniejszym prowadzeniu działalności tak spółek, jak i fundacji, podmiotów leczniczych, samorządow zawodowych. 

Zakres spraw korporacyjnych w którym świadczymy pomoc obejmuje w szczególności:

 • tworzenie i rejestracjęt
 • obsługę organów spółek (w szczególności walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników, w tym przygotowywanie projektów uchwał, zawiadomień i protokołów; projektów regulaminów zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy, rad nadzorczych, zarządów)
 • obsługę transakcji sprzedaży akcji lub udziałów
 • doradztwo przy zawieraniu umów wspólników lub akcjonariuszy w zakresie ich wzajemne relacje
 • obsługę transakcji dotyczących sprzedaży przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części.

Po transakcjach, doradzamy przy restrukturyzacji nabytego podmiotu lub przejętego przedsiębiorstwa.

Kancelaria posiada też wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów leczniczych  obejmujące m.in.:

 • kompleksową obsługę prawną podmiotów leczniczych w tym między innymi w zakresie zasad wykonywania działalności leczniczej, ustalania, opiniowania i rozliczania czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych, przygotowywanie wszelkich kontraktów i regulaminów
 • doradztwo w sprawach związanych z ochroną praw pacjenta
 • pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu błędów medycznych
 • występowanie w postępowaniach cywilnych i karnych związanych z błędami medycznymi
 • problematykę ochrony danych osobowych w placówkach służby zdrowia

Umowy handlowe krajowe i międzynarodowe dlatego, że ...

… za nami tysiące wynegocjowanych, opracowanych czy zaopiniowanych umów w obrocie gospodarczym zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Służymy pomocą w zakresie wszelkich typów umów w zawieranych w ich działalności. Pomoc prawna w tym zakresie obejmuje przygotowanie projektu umowy lub wprowadzenie zmian.

W razie potrzeby sporządzamy opinie, uczestniczymy w negocjacjach oraz pomagamy w prawidłowym zawarciu umowy. Przygotowujemy też stosowne zabezpieczenia umów.

Weryfikując, sporządzając umowy w obrocie międzynarodowym wykorzystujemy Międzynarodowe Reguły Handlu, w tym Incoterms określające warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Korzystamy z zasad prawa kontraktowego w prawie anglosaskim (w tym m.in.: w systemie prawa common law) oraz w prawie romańsko-germańskim.

Spory wspólników i konflikty w grupach kapitałowych dlatego, że ...

… zapewniamy wszechstronne doradztwo prawne w przypadku sporów wspólników, akcjonariuszy, członków zarządu a także spółek działających w grupach kapitałowych.

Długotrwałe procesy sądowe pochłaniają czas i pieniądze. Dlatego warto skorzystać z naszej pomocy. Realnie ocenimy sytuację wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, doprowadzimy do próby zakończenia konflikty bez procesu sądowego na zasadzie win-win.

Restrukturyzacja firmy dlatego, że ...

… nasza kancelaria kompleksowo zajmuje się sprawami związanymi z restrukturyzacją firmy.

Jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy, doradcy restrukturyzacyjnego w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Pomagamy firmom uniknąć ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

Upadłość przedsiębiorcy i konsumenta dlatego, że ...

… jako licencjonowany doradca restrukturyzacyjny mamy możliwość wykonywania czynności nadzorcy, zarządcy ale także syndyka w postępowaniach upadłościowych.

Prowadzenie firmy nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem, którego skutkiem mogą być gorsze od zaplanowanych wyniki, nieplanowane straty czy wręcz niewypłacalność.

Jeśli ziści się najczarniejszy scenariusz, to niezależnie od zasad reprezentacji w Twojej spółce, musisz złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Nie oglądają się na innych członków zarządu którzy np. nie chcą podpisać wniosku. W tym przypadku nie stosujemy zasad dotyczących reprezentacji łącznej.

Jeśli pomimo niewypłacalności firmy, nie złożysz wniosku o ogłoszenie upadłości narażasz się na odpowiedzialność – kładziesz na szali majątek prywatny.

Mając licencję doradcy restrukturyzacyjnego możemy wykonać dla Ciebie czynności syndyka, który pełni swą funkcję od dnia ogłoszenia upadłości do zakończenia postępowania upadłościowego.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych dlatego, że ...

..